10 norske ord om jobb i Norge

 

Dette innlegget handler ikke om å få jobb i Norge. Det kommer en artikkel om det separat. Dette innlegget handler om nyttige ord det er godt å lære seg når man jobber i Norge! For å oppsummere, er det veldig mange fordeler ved å jobbe i Norge og mange av disse ordene vil også hjelpe deg med å forstå noen av rettighetene (og pliktene) du har som arbeidstaker i Norge. Du får betalt når du er syk, du kan si ifra til sjefen din hvis du ikke trives eller opplever problemer på jobb, og både kvinner og menn har rett til å ha fri fra jobb med lønn for å være hjemme og passe på en nyfødt baby.

Hvis du har lyst til å lese mer om dine rettigheter når du jobber i Norge, bør du lese litt på denne nettsiden for Samfunnskunnskap for innvandrere. Der har de informasjon på norsk.

This post is not about getting a job in Norway. There will be a separate article about that later. This post is about useful words which are good to learn if you’re working in Norway! To sum it up, there are many benefits you should know when working in Norway and many of these phrases will also help you understand some of the rights (and obligations) you have as an employee in Norway. You get sick pay, you have the opportunity to speak up if you are not satisfied or have problems at work, and both men and women have the right to get paid time off work to stay at home with a newborn baby (parental leave). 

If you wish to read more about working in Norway, as well as your rights and obligations, you should take a look at this page in Norwegian or read the Norwegian Labour Inspection Authority’s (NAV) official guide to working in Norway!

1. Hva er en egenmelding?

Hvis du er syk kan du få fri fra jobben uten å gå til legen for å få et papir fra legen (legeerklæring) 3 ganger i året. Da må du fylle ut et skjema selv for å dokumentere at du er syk. Dette kalles egenmelding.

If you’re sick you can get a day off work without going to the doctor’s to get a doctor’s note 3 times a year. In that case you need to fill out a form from your employer yourself to document that you are sick. This is called egenmelding.

 hva betyr en egenmelding

 

2. Hva er en fastlønn?

Når du jobber kan du få betalt for hver time du jobber. Dette heter timelønn. Hvis du får betalt en bestemt sum hver måned, får du noe som heter fastlønn. I noen jobber får du betalt etter at du er ferdig med et prosjekt eller et oppdrag, f.eks en konsert, en oversettelse.

When you work you can get pay by the hour. This is called timelønn. If you get paid a certain sum every month, you are getting fastlønn. In some jobs you get paid after you have finished a project or a task, e.g. a concert or a translation. 

hva betyr en fastlønn

3. Hva er en fast stilling?

En fast stilling er en permanent jobb. Hvis du jobber i en fast stilling, eller fast jobb, har du en stabil inntekt og sjefen din har ikke rett til å si opp kontrakten din uten grunn. Ofte gir ikke banken deg lån til å kjøpe bolig hvis ikke du har en fast stilling. Det motsatte av en fast stilling er en midlertidig stilling. Midlertidig betyr at noe ikke er permanent.

fast stilling is a permanent position. If you have a permanent job, you get a stable income and your manager doesn’t have the right to terminate your contract without a reason. Very often, the banks in Norway will not give you a mortgage/loan to buy a home if you don’t have a fast stilling. The opposite of en fast stilling is en midlertidig stilling. Midlertidig (temporary) means that it’s not permanent.

hva betyr fast stilling

4. Hva betyr heltid og deltid?

Å jobbe heltid, eller fulltid, betyr at du jobber 37,5 timer i uka, eller mandag til fredag i 8 timer med 30 minutter pause. Hvis du jobber mindre enn dette, jobber du deltid. Mange studenter har deltidsjobb, og det er også vanlig å ha to deltidsstillinger. Nordmenn generelt synes det er best å ha en heltidsstilling for å ha råd til å leve godt.

Heltid or fulltid means full time, which means working 37,5 hours a week, or Monday to Friday for 8 hours with a 30 minutes break. If you work less than this, you are working part time, deltid. Many students have a part time job, and it’s also normal to have two part time jobs. Norwegians in general think it is best to have a full time job to be able to afford a high quality of life.

hva betyr heltid og deltid

5. Hva betyr jobbintervju?

Et jobbintervju er et intervju mellom arbeidsgiveren og en potensiell arbeidstaker. Du søker først på en stilling. Hvis arbeidsgiveren er interessert i søknaden og CVen din, spør de deg om å komme på jobbintervju. Du blir innkalt på jobbintervju.

A job interview is an interview between the employer and a potential employee. First, you apply for a position. If the employer is interested in your application and CV/resume, they ask you to come for a job interview. You get invited to a job interview.

hva er et jobbintervju

6. Hva betyr medarbeidersamtale?

Arbeidsgivere må ha et møte med hver arbeidstaker minst en gang i året. Under denne samtalen snakker de om hvordan arbeidstakeren gjør jobben sin, hvilke mål de har oppnådd og dette er også en mulighet for den ansatte å fortelle hvordan de har det på jobb. Du har altså rett til å bli lyttet til.

Employers have to hold a meeting with every employee at least once a year. During this conversation, they talk about how the employers is doing their job, which goals they have met and this is also an opportunity for the employee to share how they are feeling at work. In other words, you have the right to be listened to.

 hva betyr medarbeidersamtale

7. Hva betyr opplæring?

Når du starter i en ny jobb må du lære hva du skal gjøre i jobben. Du får opplæring fra en annen ansatt som har jobbet der lenger eller fra en “trainer”. Når det skjer en omstilling på en arbeidsplass pleier de å ha opplæring av ansatte. For eksempel hvis de får nytt utstyr, en ny prosess, eller danner nye team. Man kan få opplæring med lønn eller uten lønn. Det er lurt å spørre om det.

When you start in a new job, you need to learn what you will be doing in the job. You get training from another employee who has worked there longer or from a trainer. When there are changes at a work place there is also usually training of employees. For instance when they get some new tools, a new process or create new teams. You can get training with or without pay. It’s a good idea to ask about this.

hva betyr opplæring

8. Hva betyr permisjon?

Har du hørt ordene perm, mammapermisjon, pappapermisjon, foreldrepermisjon, permisjon uten lønn? Permisjon betyr en periode med fri fra jobben. Den vanligste er når du har fått barn og skal være hjemme med barnet. Vi forkorter ofte ordet til perm når vi bruker det muntlig. F.eks “Jeg skal på pappaperm i oktober!”. Foreldrepermisjon er betalt. Noen ganger trenger folk å søke om fri av andre grunner, for eksempel for å reise til utlandet eller jobbe med et prosjekt. Da kan man søke om permisjon uten lønn. Du får ikke betalt, men du får en garanti på at du kan fortsette i jobben når du er tilbake.

Have you heard the words perm, mammapermisjon, pappapermisjon, foreldrepermisjon, permisjon uten lønn? Permisjon means a period off work. The most typical one is when you have got a baby and will stay at home with the child. We often shorten the word to perm when we use it in spoken language. Foreldrepermisjon (parental leave) is paid. Sometimes we need to apply for time off work for other reasons, e.g. travel abroad or to work on a different project. Then you can apply for leave without pay. You will not get paid, but you get a guarantee that you can continue in your job when you’re back.

jobb_perm

9. Hva betyr sykmelding?

Når noen er borte fra jobb fordi de er syke får de sykmelding. Det er legen som bestemmer om du får sykmelding, eller blir sykmeldt. Hvis du er syk i over to uker betaler den norske staten sykelønn. Arbeidsplassene har forskjellige regler, men som regel får du betalt av arbeidsgiveren fra første dag du er syk. Det er vanlig å si “Hun er sykmeldt”.

When somebody is away from work because they are sick, they get sykmelding. Melding means “message” and is the actual document proving that you are ill, but also the abstract phenomenon that you are off work because of illness. It is the doctor who decides whether you get this. If you are sick for over two weeks the Norwegian government pays you sick pay. The work places have different policies but usually you get sick pay from the employer from the first day you are sick. It is usual to say “Hun er sykmeldt” which means “She is on sick leave”. 

hva betyr sykmelding

Written by Jeanette Antal, Teacher at Digital Norwegian, who holds interview training in Norwegian as well as CV and application writing workshops and proofreading as part of the Job Search Package. Get help today to make your job search process a more pleasant experience!

Leave a Reply